Rensi Konetoimituksen kaupalliset ehdot

Rensi konetoimituksen ehdot

opimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen. 

Tilausvahvistus:

Ainoastaan tilausvahvistuksessa määritellyt asiat ovat sitovia.

Luovutustoimenpiteet:

Koneet tulevat tarvittaessa Klaukkalaan, pakkaukset puretaan, tarkistetaan koneet ja toiminta. Mikäli asiakas haluaa suorittaa koneen vastaanottotarkastuksen /- luovutuksen Klaukkalassa, maksaa hän tällöin omat matka- ja majoituskulunsa. Kone ei sisällä öljyjä tai nesteitä, ne on asiakkaan hankittava.

Asennus ja koulutus asiakkaalla:

Asennus ja koulutus tehdään lisäveloitusta vastaan. 

Koulutus

Myyjä edellyttää, että toimitettavia koneita ja laitteita saa käyttää ja huoltaa vain kyseisen koneen tai laitteen käyttö- tai huoltokoulutuksen saanut henkilö. 

Huolto ja varaosat

Myyjä on valmis huoltamaan koneet erillisen huoltosopimuksen ehtojen mukaisesti. Muussa tapauksessa myyjä tarvittaessa järjestää huollon kohtuullisen toimitusajan puitteissa normaalin palveluhinnastonsa mukaisesti.

Varaosat laskutetaan normaalin hinnaston mukaisesti.

Maalaus:

Kone toimitetaan maalattuna valmistajan vakiomaalauksen mukaan. Muut värit sekä väripinnan muutokset laskutetaan erikseen.

Muutokset ja modifioinnit:

Mikäli koneeseen tehdään tehdastoimituksen jälkeen teknisiä tai rakenteellisia muutoksia tai muuten muutetaan tehtaan toimittamaa konetta jollain tavalla, asiakas maksaa muutokset jokaisessa tapauksessa. Muutoksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koneturvallisuusmääräyksiä. Tavara toimitetaan tilaushetkellä voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti. Jos tilauspäivän jälkeen tapahtunut lakien tai määräysten muutos on aiheuttanut kustannusten lisääntymistä tai vähentymistä, on myyjällä oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

Vastaanotto tarkastus ja hyväksytty käyttöönotto

Vastaanoton yhteydessä ostaja tarkastaa toimitetut koneet ja laitteet. Jos ostaja sellaisen tarkastuksen perusteella katsoo, että jokin aine tai osa on virheellinen tai ei ole sopimuksen mukainen, hänen tulee kirjallisesti ilmoittaa huomautuksensa ja niiden perusteet. Muussa tapauksessa kone tai laite katsotaan hyväksytyksi käyttöön ja takuuaika alkavaksi. Vähäiset puutteellisuudet eivät ole hyväksymisen esteenä.

Vakuutukset:

Myyjä on vakuuttanut lähetyksen Klaukkalaan. Asiakas ottaa vakuutuksen rahdin, nostojen ja haalauksien osalta koneen toimitusosoitteessa.

Hinta:

Hinta on sopimuksen mukainen hinta vapaasti varastossamme Klaukkalassa ilman alv . Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva alv %.

Mikäli kauppahintaa tai sen osaa ei makseta määrä-aikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. 

Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

Ostajan viivästys

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan toimituksen sopimuksen mukaisena ajankohtana. Mikäli toimitusta joudutaan siirtämään ostajasta johtuvasta syystä, ostaja on velvollinen suorittamaan kauppahinnan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tällöin myyjä huolehtii tavaran varastoinnista ostajan lukuun ja hänellä on oikeus korvaukseen tästä aiheutuvista kustannuksista.

Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Toimitusehto:

Tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. Myyjä vastaa tavaran asianmukaisesta pakkaamisesta kuljetustavan asettamien vaatimusten mukaisesti ostajan kustannuksella, ellei toisin ole sovittu. Pakkauksen purkaminen ja pakkausmateriaali jäävät ostajan vastuulle.

Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Koneen geometrinen tarkkuus on valmistajan tarkkuuspöytäkirjan mukainen. Varoituskilvet toimitetaan suomenkielisinä tai kansainvälisin symbolein merkittyinä.

Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimitusajan. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. 

Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään tästä sopimuksesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Myyjä ei myöskään korvaa takuuosan rikkoutumisesta aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Toimitusaika:

Tehdastilauksena 45 päivää 1. maksusta plus rahti Suomeen n. x viikkoa. Toimitusaika luetaan alkavaksi kun 1. maksupositio on myyjän tilillä.

Maksuehdot:

100 % Tilausvahvistusta vastaan heti

Omistusoikeus:

Jos toimitus tapahtuu ennen kuin kaikki sopimuksen edellyttämät maksut on suoritettu, toimitettu tavara jää myyjän omaisuudeksi, kunnes se on täysin maksettu myyjälle. Ostaja on velvollinen antamaan myyjälle kaiken tarpeellisen avun niiden toimenpiteiden suorittamiseksi, jotka hänen omistus- tai muun edellä tarkoitetun oikeutensa suojaamiseksi ovat tarpeen.

Takuu:

12 kk valmistus- ja materiaalitakuu. Myyjä sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki konstruktiossa, aineessa tai työssä esiintyvistä puutteellisuuksista johtuvat virheet. Takuu sisältää virheellisen osan ja korjaamiseen käytetyn työajan. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa ostaja.

Kuluvat osat kuten pyyhkijät, hihnat, suuttimet, lamput jne. eivät kuulu takuun piiriin. Niin ikään nesteet, öljyt ja rasvat eivät kuulu takuun piiriin. Takuuosien toimitusehto on vapaasti tehtaalla. Asiakas maksaa mahdolliset rahtikulut. Asiakas palauttaa mahdollisen viallisen osan. Takuu on voimassa vain yksivuorotyössä ja vain jos kaikki huollot on suoritettu maahantuojan toimesta takuuaikana. Myyjän vastuu tarkoittaa ainoastaan virheitä, jotka ilmenevät takuuajan kuluessa siitä päivästä, jona tavara vastaanotettiin.

Myyjä ei vastaa sellaisesta vauriosta tai suorituskyvyn alenemisesta, joka on seurausta muiden kuin alkuperäisten kulutus- ja varaosien käyttämisestä. Myyjä ei vastaa sellaisesta vauriosta , joka on seurausta takuuosan rikkoutumisesta. Myyjän vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä työolosuhteissa ja tavaraa oikein käytettäessä. Se ei käsitä virheitä, jotka ovat aiheutuneet tavaran vastaanoton jälkeen syntyneistä seikoista, kuten puutteellisesta huollosta, väärästä asentamisesta tai muutoksista, jotka on tehty ilman myyjän kirjallista suostumusta, ostajan väärin tekemistä korjauksista tai säädöistä tahi luonnollisesta kulumisesta tai huononemisesta.

Dokumentointi:

Myyjä toimittaa koneen mukana perus käyttö- ja huolto-ohjeet suomenkielisenä. Muut dokumentit siinä laajuudessa kun valmistaja ne tähän tarkoitukseen toimittaa.

Sopimuskausi

Tämä sopimus tulee voimaan kone tilauksessa tilauspäivämäärällä.

Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. Myyjä voi purkaa kaupan myös, jos ostaja lykkää toimitusajankohtaa yli sovitun takarajan. Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

Ylivoimainen este

Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus

b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Myyjä ei vastaa tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta tai muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta. Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

Erimielisyyksien ratkaisu

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, erimielisyys ratkaistaan myyjän alueen käräjäoikeudessa, vuonna 2016 Hyvinkää.

Muut myyntiehdot:

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 7.1.2021 alkaen.

Verkkokauppa

Rensi Finland Oy
Yrittäjäntie 28
01800 Klaukkala

+358 9 879 2266
info@rensi.fi
www.rensi.fi
0932478-1

Kauppa myy tuotteita yrityksille. Tuotteiden hinnat ovat alv 0% hintoja. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö laskua vastaana. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Maksaessa verkkokaupasta tilaamasi tuotteet sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin, jotka toimitetaan laskun yhteudessä.

Maksaminen ja maksutavat

Lasku tulee PDF laskulla yritykseen annettuun sähköpotiosoitteeseen tai sähköisesti, jolloin myyntoiehdot emailataan.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

puh: 09 879 22 66 tai info@rensi.fi

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon..

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

B2B kaupan ehdto ovat myyntiehdoissa

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Myyntiehdot käsittelevät tämän.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit